Polaroid SX-70

Gowanus, 2020
Polaroid SX-70
Image: 3" x 3", Total dimensions: 3.5" x 4.25"

Click on image to zoom